Uživatelské podmínky online tržiště myWorld

Uživatelské podmínky online tržiště myWorld – Terms of Use.

 

  1. Tyto Uživatelské podmínky upravují užívání těchto webových stránek společnosti myWorld, s.r.o., se sídlem Praha 6, Evropská 2591/33e, PSČ 16000, IČO: 25609912, zapsané pod
    sp. zn. C 54574 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
    (dále jen „myWorld“), a přístup k online tržišti myWorld. Provozem online tržiště myWorld (po technické stránce), jakož i logistickým a operativním zpracováním objednávek pověřila myWorld společnost mWS myWorld Solutions AG (Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Rakousko, číslo zápisu v obchodním rejstříku: FN 389134g). V rozsahu, v jakém budete na online tržišti myWorld nakupovat se podřizujete vedle těchto Uživatelských podmínek také Všeobecným obchodním podmínkám, které lze dohledat na adrese cz.myworld.com.

  2. Uživatelé těchto webových stránek vyslovují souhlas s těmito Uživatelskými podmínkami. myWorld je oprávněna tyto Uživatelské podmínky čas od času aktualizovat a tyto tak měnit nebo doplňovat. Aktualizované Uživatelské podmínky Vám myWorld zašle e-mailem na vědomí. Okamžikem doručení aktualizovaných uživatelských podmínek Vám počne běžet dvou měsíční lhůta, ve které můžete se změnami souhlasit nebo tyto odmítnout.

  3. myWorld si výslovně vyhrazuje právo části webových stránek nebo také celou nabídku upravit, doplnit, smazat nebo jejich publikaci dočasně nebo s konečnou platností stáhnout, zejména, pokud další poskytování servisu nebo částí servisu již není pro poskytovatele udržitelné.

 

1.    PŘÍSTUP A UŽÍVÁNÍ 

1.1. Za podmínek určených těmito Uživatelskými podmínkami Vám myWorld poskytuje přístup k online tržišti myWorld a umožňuje Vám užívání online tržiště myWorld. Tento přístup je nicméně určen pouze k soukromým účelům, tj. nikoliv za účelem provozování společnosti. Přístupová a uživatelská oprávnění jsou nepřenositelná a vztahují se výhradně k užívání online tržiště myWorld.

 

1.2. Přístupová a uživatelská oprávnění Vás neopravňují vytěžovat informace o zboží a / nebo cenách a / nebo tyto jakkoli využívat nebo jejich obsahy a údaje o účtu stahovat nebo kopírovat, či provádět data-mining, užívat roboty nebo podobné programy na extrakci a zachycování dat.

 

1.3. Pokud nebylo ze strany myWorld výslovně určeno jinak, nesmíte při využívání Vašeho přístupového oprávnění k online tržišti myWorld porušovat, omezovat nebo zkracovat autorská práva myWorld.

 

1.4. Osoby, které doposud nedovršily 18. roku věku a nenabyly plné svéprávnosti, nejsou oprávněny k přístupu do online tržiště myWorld.

 

1.5. Obchodní vztah mezi Vaší osobou a myWorld vzniká, resp. přístupová a uživatelská oprávnění k online tržišti myWorld získáváte potvrzením Vaší registrace ze strany myWorld, které Vám bude zasláno na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste uvedli při registraci.

 

1.6. Registrace na online tržišti myWorld, jakož i užívání online tržiště myWorld jsou pro zákazníky bezplatné. myWorld si za to nebude účtovat žádnou odměnu.

 

2.    VÁŠ ÚČET

2.1. Nákupy na online tržišti myWorld můžete provádět pouze prostřednictvím Vašeho myWorld účtu (viz článek 1. těchto uživatelských podmínek). Váš účet můžete používat tak dlouho, dokud Váš účet sami nesmažete, nenecháte smazat nebo nebude smazán z naší strany nebo nedojde k ukončení provozu online tržiště myWorld.

 

2.2. myWorld je oprávněna smazat Váš účet na online tržišti myWorld zejména z následujících závažných důvodů:

 

i. (pokud budete Váš účet užívat takovým způsobem, který může zapříčinit přerušení provozu online tržiště myWorld nebo přístupu k tomuto online tržišti, který může online tržiště myWorld poškodit nebo také jiným způsobem omezit jeho provozuschopnost (např. prostřednictvím škodlivého softwaru); nebo

ii. pokud budete Váš účet užívat způsobem, který je v rozporu se všeobecnými obchodními podmínkami nebo těmito Uživatelskými podmínkami; nebo

iii. pokud budete Váš účet užívat k podvodným účelům nebo v souvislosti s trestným činem nebo protiprávní činností, jako například praní špinavých peněz nebo podvod; nebo

iv. pokud budete Váš účet užívat k obtěžování, nebo jeho užíváním budete ostatním způsobovat nepříjemnosti nebo vyvolávat pocit strachu;

v. pokud budete online tržiště myWorld užívat k prezentaci nebo k nabízení zboží a služeb z jiných webových stránek.

 

2.3. Výmazem Vašeho uživatelského účtu končí pro Vás platnost těchto uživatelských podmínek, na základě čehož Vám myWorld s okamžitou platností odebere Vaše přístupová a uživatelská oprávnění k online tržišti myWorld. O této skutečnosti budete informován/a e-mailem. Bez ohledu na výše uvedené zůstávají v platnosti ujednání o odpovědnosti ve smyslu článku 4. (odpovědnost).

 

2.4. Kromě toho je myWorld oprávněna řádnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou zrušit Vaše přístupová a uživatelská oprávnění k online tržišti myWorld a zrušit Váš uživatelský účet. Sdělení o řádné výpovědi Vašeho myWorld účtu Vám bude zasláno na Váš e-mail.

 

2.5. Jako uživatel Vašeho myWorld účtu odpovídáte za zajištění důvěrnosti Vašeho účtu a tajnosti přístupových údajů a omezení přístupu k Vašemu počítači a Vašim mobilním zařízením, a souhlasíte s Vaší odpovědností za veškeré aktivity na Vašem účtu a za použití Vašich přístupových údajů. Zavazujete se chránit přístupové údaje k Vašemu účtu, jakož i počítači a jiným mobilním zařízením před neoprávněným přístupem ze strany třetích osob a udržovat tyto v tajnosti, a to také ve Vašem vlastním zájmu.

 

2.6. Zavazujete se nás bezodkladně informovat o krádeži, ztrátě, zneužití nebo jiném neautorizovaném užití Vašeho myWorld účtu, a to prostřednictvím e-mailu adresovaném customerservice.cz@myworld.com.

 

2.7. Vůči myWorld se zavazujete uvádět pouze pravdivé údaje a v případě jejich změny tyto v části „můj účet“ změnit nebo e-mailem adresovaným customerservice.cz@myworld.com informovat myWorld o jejich změně. V případě, že této své povinnosti nedostojíte, vzniká pro myWorld důležitý důvod, pro který lze v souladu s tímto článkem zrušit Váš účet.

 

3.    PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

3.1. Veškerý obsah internetových stránek online tržiště myWorld, jako např. texty, grafická znázornění, loga, ikonky, obrázky, audio klipy, digitální stahovatelný obsah a soubory dat jsou chráněny právem duševního vlastnictví, jako například autorským právem a právem ochranných známek, a náleží výhradně myWorld a / nebo třetím osobám, které poskytly příslušný obsah.

 

3.2. Bez výslovného písemného souhlasu myWorld se zakazuje části služeb myWorld systematicky extrahovat a / nebo znovu používat. Bez výslovného písemného souhlasu myWorld se zejména zakazuje provádět data-mining, používat roboty, data-crawling nebo obdobné programy, jejichž cílem je shromažďování nebo extrahování dat s cílem extrahovat důležité části online tržiště myWorld k dalšímu použití (bez ohledu na to, zdali se tak děje pouze jednou nebo opakovaně). Dále se zakazuje bez výslovného písemného souhlasu myWorld zřizovat a / nebo uveřejňovat databanku, která by obsahovala významné části služeb myWorld (např. ceny myWorld nebo údaje o zboží).

 

3.3. myWorld grafiky, loga, záhlaví, ikonky, skripta a servisní označení obsažená v myWorld servisech nebo jimi poskytnutá, představují obchodní značky a jsou chráněny právy k ochranným známkám myWorld. Zakazuje se používat obchodní značky a práva k obchodním známkám v souvislosti s produkty a službami, které nenáleží myWorld, a to jakýmkoli způsobem, který by mohl u zákazníků vést k záměně nebo způsobem, který snižuje nebo diskredituje myWorld.

 

3.4. Veškeré ostatní značky a označení, které nejsou ve vlastnictví myWorld a / nebo jsou užívány při službách myWorld, jsou vlastnictvím příslušné třetí osoby. myWorld respektuje práva duševního vlastnictví třetích osob. V případě, že budete mít za to, že Vaše práva duševního vlastnictví jsou užívána způsobem, který dává důvod pro to domnívat se, že dochází k porušování práv duševního vlastnictví, prosíme o sdělení myWorld na customerservice.cz@myworld.com.

 

4.    ODPOVĚDNOST MYWORLD

4.1. myWorld se průběžně snaží zajistit, aby online tržiště myWorld bylo k dispozici bez přerušení a komunikace probíhala bezchybně, avšak s ohledem na technickou stránku internetu nelze toto vždy zaručit. Také Váš přístup k online tržišti myWorld může být výjimečně přerušen nebo omezen, a to za účelem oprav, provádění údržby nebo zavádění nových zařízení nebo služeb nebo z důvodu vyšší moci, která není v oblasti působnosti poskytovatele, a proto za ni myWorld neodpovidá. myWorld se snaží omezit množství a rozsah těchto přechodných přerušení nebo omezení provozu. V případě vadného plnění na straně myWorld vám vzniká právo uplatit Vaše zákonná práva z odpovědnosti za vady.

 

4.2. myWorld odpovídá neomezeně za škody v souvislosti s provozem online tržiště myWorld, jakož i poskytováním služeb (servisů) a produktů, pokud je důvodem vzniku škody úmyslné porušení povinností myWorld nebo zákonného (či jiného) zástupce myWorld nebo porušení povinností myWorld nebo zákonného (či jiného) zástupce myWorld z hrubé nedbalosti. O úmyslné porušení povinností se jedná tehdy, pokud myWorld nebo zástupce myWorld úmyslně, tj. vědomě a cíleně, nesplní svoji povinnost. O hrubé porušení povinností se jedná, pokud myWorld nebo zástupce myWorld nesplní svoji povinnost ze zřejmé nedbalosti, tj. jednání se výrazně odchyluje od poskytované péče.

 

4.3. Nároky z odpovědnosti vůči myWorld, které nespočívají na úmyslném porušení povinností myWorld nebo zákonného (či jiného) zástupce myWorld nebo porušení povinností myWorld nebo zákonného (či jiného) zástupce myWorld z hrubé nedbalosti, a které se vztahují k majetkovým škodám nebo nemajetkové újmě (jako např. ušlý zisk, zmařené investice, škody z důvodu ztráty dat, bezdůvodné obohacení, náklady právního zastoupení), a které vznikly použitím poskytnutých informací, resp. použitím chybných a / nebo neúplných informací, se zásadně vylučují.

 

4.4. myWorld dále neodpovídá za hypertextové odkazy a jejich obsah. myWorld neodpovídá za aktuálnost, správnost, úplnost, soulad s právním řádem nebo kvalitu hypertextových odkazů. Veškerá odpovědnost za to leží na poskytovateli provázané internetové stránky. Na stávající a budoucí uspořádání nebo obsah hypertextových odkazů nebo z toho vyplývající práva duševního vlastnictví nemá myWorld žádný vliv. myWorld se z tohoto důvodu distancuje výslovně od obsahů všech hypertextových odkazů, které byly po jejich zřízení změněny, jakož i od cizích vkladů / záznamů do knih návštěv, diskusních fór a mailingových listů zřízených ze strany myWorld. Neustálá kontrola obsahu provázaných webových stránek není bez konkrétních upozornění na protiprávní jednání udržitelná. Odkazy na webové stránky porušující právní řád budou nicméně po jejich identifikaci / zjištění odstraněny.

 

4.5. Za případnou protiprávní činnost nebo protiprávní informace prostřednictvím odkazů, které vedou z těchto stránek na jiné nabídky umístěné na internetu (www), jakož i obsahy, umístěné obchodníky na online tržiště myWorld, odpovídá myWorld pouze co do rozsahu její skutečné znalosti o tom, a pouze pokud se myWorld nebude ani v přiměřené době snažit tyto informace odstranit nebo zamezit přístupu k těmto informacím. Diskriminující, odpuzující, morálně zavrženíhodný nebo protiprávní obsah může být ze strany myWorld kdykoli odstraněn.

 

4.6. Na toto omezení odpovědnosti je nutno nahlížet jako na součást internetové nabídky. Pokud by snad části nebo jednotlivé formulace tohoto textu již nebyly v souladu nebo zcela v souladu s platnou právní úpravou, zůstanou tím nedotčeny ostatní části tohoto dokumentu, a to co do jejich obsahu a jejich platnosti.

 

5.    NABÍDKY TŘETÍCH OSOB

5.1. myWorld nabízí podnikatelům ve smyslu NOZ a právnickým osobám („prodejci“) možnost využívat online tržiště myWorld pro prodej jejich zboží nebo za účelem poskytování jejich služeb. Podnikatelem se zde rozumí fyzické a právnické osoby, pro něž je prodej zboží součástí jejich podnikatelské činnosti, tj. subjekty jejichž cílem je soustavná, samostatně vykonávaná podnikatelská činnost, i když jejich prvořadou snahou není dosažení zisku.

 

5.2. Na těchto webových stránkách tak mohou také jiné osoby, než je myWorld, poskytovat služby nebo prodávat své produkty. myWorld dále poskytne odkazy na stránky propojených společností a určitých jiných podnikatelů. myWorld neodpovídá za kontrolu nebo hodnocení těchto nabídek nebo stránek a neodpovídá ani za obsahovou správnost nebo bezvadnost nabídek těchto podnikatelů nebo obsah jejich webových stránek nebo soulad s právním řádem či funkčnost. myWorld poskytne obchodníkovi, jehož zboží si zákazník přeje objednat, uživatelské údaje nezbytné pro provedení obchodu a údaje o obchodní transakci. V ostatním rozsahu převezme kompletní zprocesování obchodní transakce obchodník. Nedílnou součástí informací o zboží je také informace o tom, kdo předmětné zboží prodává, a to pod odkazem „Prodáno …“.

 

5.3. myWorld poskytuje pouze informace, jakož i technické rámcové uživatelské podmínky, nečiní však právně závazné nabídky. Nároky ze smluv mezi uživatelem a obchodníkem nelze vymáhat vůči myWorld. myWorld se nestává smluvním partnerem smluv uzavřených výhradně mezi uživateli a obchodníkem. K plnění těchto smluv uzavřených prostřednictvím platformy myWorld dochází výhradně mezi zákazníkem a obchodníkem.

 

5.4. myWorld neodpovídá za škody vzniklé chybou, prodlením nebo přerušením při předávání informací, při poruchách na technických zařízeních, ztráty a / nebo smazání dat, virů nebo jiným způsobem při užívání online tržiště myWorld, s výjimkou případů, kdy k takové škodě došlo úmyslným jednáním provozovatele nebo z hrubé nedbalosti nebo se jedná o újmu na životě, těle nebo zdraví.

 

5.5. Provozovatel odpovídá do výše škody obvykle předvídatelné pro takový smluvní vztah. myWorld neodpovídá za ušlý zisk, úspory, škody způsobené nároky třetích osob a / nebo jiné bezprostřední nebo nepřímé následné škody.

 

6.    OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

6.1. Platí právní řád České republiky s vyloučením úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží a kolizních ustanovení. Případné spory budou rozhodovány výlučně Obvodním soudem pro Prahu 6, pokud věcně příslušným bude v první instanci okresní soud, nebo Městským soudem v Praze, pokud věcně příslušným bude v první instanci krajský soud. V případě smluv se spotřebiteli je spotřebitel oprávněn zvolit si mezi soudem místně příslušným dle bydliště spotřebitele, jeho obvyklého pobytu, nebo místa zaměstnání spotřebitele a místa sídla myWorld. Přestože se předmětný obchodní vztah řídí českým právem, můžete se dovolat také kogentních ustanovení o ochraně spotřebitele země Vašeho obvyklého pobytu, v případě, že se jedná o členský stát Evropské unie. V takovém případě můžete uplatňovat nároky související s těmito VOP vyplývající z ustanovení o ochraně spotřebitele, dle Vaší volby jak v České republice, tak také v členském státě EU, ve kterém žijete.

 

6.2. Evropská Komise poskytuje na své internetové adrese webgate.ec.europa.eu/odr platformu pro online – řešení sporů. Kontaktním místem pro Českou republiku je Evropské spotřebitelské centrum se sídlem Praha 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, s internetovou adresou: evropskyspotrebitel.cz. myWorld má zájem urovnat případné spory ze smlouvy dohodou stran. myWorld se mimo jiné nezavazuje účastnit se případných formalizovaných mimosoudních jednání a účast na takových jednáních ani nenabízí. Váš obchodník se nicméně může takového jednání zúčastnit, což lze zjistit na příslušné stránce obchodníka v impressu nebo ve všeobecných obchodních podmínkách.

Další dotazy k těmto uživatelským podmínkám a k všeobecným obchodním podmínkám rádi zodpovíme na

 

myWorld, s.r.o.
Evropská 2591/33e
16000 Praha 6
Česká republika
E-Mail: customerservice.cz@myworld.com

s.r.o. se sídlem v Praze
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 54574
IČO: 25609912
DIČ: CZ25609912

Cookies používáme na naší webové stránce proto, abychom Vaši návštěvu učinili efektivnější a aby pro Vás byla uživatelsky přátelštější. Z tohoto důvodu klikněte, prosím, na "Akceptovat cookies"! Bližší informace naleznete v našem Prohlášení o ochraně osobních údajů.
Jako Cashback člen obdržíte při tomto nákupu peníze zpět a můžete sbírat hodnotné Shopping Points. Ještě nejste členem?
Benefit Voucher
Tato nabídka je určena exkluzivně pro zákazníky, kteří mají zůstatek Benefit Voucheru. Benefit Voucher mohou získat pouze Lyconet Marketeři na www.lyconet.com.
Jako Cashback člen obdržíte při tomto nákupu peníze zpět a můžete sbírat hodnotné Shopping Points. Ještě nejste členem?