Všeobecné obchodní podmínky – online tržiště myWorld

Poslední změna: 01.09.2019

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují právní vztahy mezi společností myWorld, s.r.o., se sídlem Praha 6, Evropská 2591/33e, PSČ 16000, IČO: 25609912, zapsanou pod sp. zn. C 54574 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze ("myWorld"), a uživateli online tržiště myWorld („Vámi“) při nákupu zboží prostřednictvím online tržiště myWorld.

 

myWorld, s.r.o. (myWorld)
Evropská 2591/33e
16000 Praha 6
Česká republika
E-Mail: customerservice.cz@myworld.com

 

Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, sp. zn. C 54574
DIČ: CZ25609912

 

1.    PŘEDMĚT 

1.1. myWorld provozuje webové stránky online tržiště myWorld nacházející se na adrese cz.myworld.com. Prostřednictvím těchto webových stránek můžete nakupovat zboží myWorld, jakož i zboží třetích osob. Provozem online tržiště myWorld (po technické stránce), jakož i logistickým a operativním zpracováním objednávek pověřila myWorld společnost mWS myWorld Solutions AG (Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Rakousko, číslo zápisu v obchodním rejstříku: FN 389134g.

 

1.2. Vedle těchto všeobecných obchodních podmínek pro Vás také platí Uživatelské podmínky, které lze dohledat na internetových stránkách cz.myworld.com. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (VOP) upravují práva a povinnosti myWorld a Vaše práva a povinnosti při nákupu zboží myWorld prostřednictvím online tržiště myWorld.

 

1.3. Tyto VOP neplatí v případě, že na online tržišti myWorld nakupujete zboží třetích osob. Nákupy zboží třetích osob prostřednictvím online tržiště myWorld se řídí všeobecnými obchodními podmínkami obchodníka, jehož zboží nakupujete.

 

2.    NEZLETILÍ

Osoby, které doposud nedovršily 18. roku věku a nenabyly plné svéprávnosti, nejsou oprávněny k přístupu do online tržiště myWorld. Zboží určené dětem může být prostřednictvím online tržiště myWorld nakupováno pouze zletilými a plně svéprávnými osobami.

 

3.    UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1. Vaše objednávka zboží u myWorld prostřednictvím online tržiště myWorld představuje nabídku adresovanou myWorld na uzavření kupní smlouvy. Okamžikem, kdy myWorld odešlete objednávku, Vám myWorld zašle potvrzení o obdržení Vaší objednávky včetně shrnutí jejích detailů (potvrzení o obdržení objednávky). Potvrzení o obdržení objednávky nepředstavuje přijetí Vaší nabídky, nýbrž Vás má pouze informovat o tom, že Vaše objednávka byla doručena myWorld. K uzavření kupní smlouvy dojde teprve okamžikem, kdy Vám myWorld odešle objednané zboží a jeho odeslání Vám potvrdí ve druhém e-mailu (potvrzení o odeslání zboží). V případě, že Vámi objednané zboží je zasíláno ve více jak v jednom balíku, může se stát, že ke každému balíku obdržíte separátní potvrzení o odeslání zboží. V takovém případě dojde ohledně každého potvrzení o odeslání zboží k uzavření vlastní (separátní) kupní smlouvy, jejímž předmětem bude zboží uvedené v daném potvrzení o odeslání zboží. Smluvním partnerem je myWorld.

 

3.2. Pokud myWorld při zpracování Vaší objednávky (tj. před odesláním potvrzení o odeslání zboží) zjistí, že Vámi objednané zboží již není k dispozici, budete o tom informováni zvláštním e-mailem. K uzavření kupní smlouvy ohledně objednaného zboží v takovém případě nedojde.

 

3.3. Pokud si před doručením příslušného potvrzení o odeslání zboží budete přát bezplatně stornovat Vaši objednávku zboží, obraťte se, prosím, prostřednictvím e-mailu nebo kontaktního formuláře na podporu (support). Právo odstoupit od smlouvy dle článku 4. těchto VOP zůstává ustanovením předchozí věty nedotčeno.

 

3.4. Tímto udělujete souhlas se zasíláním faktur elektronickou cestou. Faktury v elektronické podobě Vám jsou / budou k dispozici v uložitelné a tisknutelné podobě v části „Můj účet“ na internetových stránkách online tržiště myWorld.

 

4.    POUČENÍ O PRÁVU ODSTOUPIT OD SMLOUVY

4.1. Máte právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 30 dnů. Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy počíná běžet dnem uzavření smlouvy a jde-li o:

 

a. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

b. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

c. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

 

Prohlášení není vázáno na konkrétní formu. Lhůta je v každém případě zachována, pokud od smlouvy odstoupíte a Vaše prohlášení odešlete před koncem lhůty. Vaše prohlášení o odstoupení od smlouvy je nutno adresovat:

· myWorld, s.r.o., se sídlem Praha 6, Evropská 2591/33e, PSČ 16000, Česká republika, customerservice.cz@myworld.com

· Své odstoupení můžete oznámit také prostřednictvím k tomu určeného formuláře, který si můžete zobrazit zde.

 

Důsledky odstoupení:

Odstoupením končí smluvní vztah mezi Vámi a myWorld a zanikají Vaše povinnosti z tohoto smluvního vztahu.

myWorld se zavazuje vrátit ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne doručení prohlášení o odstoupení od smlouvy peněžní prostředky, které od Vás obdržela včetně nákladů na přepravu. V případě, že jste explicitně zvolil/a jinou formu dodání než nejlevnější obvyklou formu dodání nabízenou myWorld, nevzniká Vám nárok na vrácení s tím spojených vícenákladů. myWorld je oprávněna pozdržet vrácení předmětných peněžních prostředků do okamžiku, kdy buďto zboží obdrží zpět nebo obdrží doklad o zpětném zaslání zboží, podle toho, co nastane dříve. Uvedené v každém případě neplatí tehdy, pokud myWorld nabídla, že si zboží sama vyzvedne.

 

Na oplátku se zavazujete ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne odeslání prohlášení o odstoupení vrátit obdržené zboží a uhradit případnou náhradu za snížení hodnoty zboží.

Za snížení hodnoty zboží neodpovídáte, pokud Vás myWorld nepoučila o Vašem právu odstoupit od smlouvy. Pokud Vám myWorld nabídne, že sama zajistí odvoz zboží, nevzniká Vám povinnost toto zaslat myWorld zpět. Lhůta pro zaslání zboží zpět je zachována, pokud je zboží ve lhůtě odesláno zpět. Přímé náklady na zaslání zboží zpět jdou k Vaší tíži, což neplatí tehdy, pokud se myWorld zaváže tyto náklady nést sama, nebo Vás myWorld o této povinnosti k úhradě / náhradě nákladů neinformovala. myWorld se zavazuje zboží přepravit na vlastní náklady, pokud předmětné zboží nelze z důvodu jeho vlastností obvykle zasílat poštou.

 

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

 

a. o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a myWorld před uzavřením smlouvy sdělila spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

b. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli myWorld a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c. o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli myWorld,

d. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

e. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

f. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

g. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

h. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

i. o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

j. o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud myWorld tato plnění poskytuje v určeném terminu,

k. uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo

l. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a myWorld před uzavřením smlouvy sdělila spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

 

5.    CENY

5.1. Pokud není / nebude výslovně uvedeno jinak, platí, že veškeré ceny uvedené na online tržišti myWorld jsou v českých korunách. Všechny ceny uvedené na online tržišti myWorld zahrnují zákonnou daň z přidané hodnoty, tzn. zákonná daň z přidané hodnoty je již součástí. Uvedená kupní cena nicméně nezahrnuje náklady na dopravu, servis a / nebo balné. Kupní cena, jakož i náklady na dopravu, servis a balné jsou uvedeny (vyčísleny) v potvrzení o obdržení objednávky.

 

5.2. Přes maximální snahu ze strany myWorld nelze vyloučit, že zboží bude v katalogu myWorld uvedeno s chybnou cenou. myWorld ověřuje ceny v okamžiku, kdy zpracovává Vaše objednávky a dříve, než přistoupí ke zprocesování platby. V případě, že zboží je označeno chybnou cenou a skutečná cena je vyšší než cena uvedená na webových stránkách, myWorld se Vás před odesláním zboží (tj. před odesláním potvrzení o odeslání zboží) dotáže, zdali si přejete předmětné zboží koupit za skutečnou cenu nebo zdali si přejete Vaši objednávku stornovat. Pokud si budete přát zakoupit zboží za správnou cenu, můžete si toto za uvedenou cenu objednat ve lhůtě jednoho týdne. V případě, že v uvedené lhůtě neobdržíme žádné Vaše vyjádření, nedojde k uzavření kupní smlouvy (viz článek 3. těchto VOP).

 

6.    ÚHRADA KUPNÍ CENY A VYÚČTOVÁNÍ

6.1. V souvislosti s úhradou transakcí prováděných v rámci online tržiště myWorld a za účelem jejich zpracování (realizace) bude myWorld využívat služeb společnosti Adyen N.V. ("poskytovatel platebních služeb"). Pohledávka myWorld za Vaší osobou z titulu úhrady kupní ceny a nákladů na dopravu, servis a / nebo balné bude ze strany myWorld postoupena poskytovateli platebních služeb, takže Váš závazek bude možné splnit pouze úhradou ve prospěch poskytovatele platebních služeb.

 

6.2. Platba prostřednictvím platební karty:

V případě platby platební kartou se jak kupní cena, tak také náklady na dopravu, servis a / nebo balné stávají splatnými okamžikem odeslání potvrzení o odeslání zboží, tj. platba je splatná okamžikem doručení potvrzení o odeslání zboží. K odepsání z Vašeho účtu dojde k okamžiku splatnosti.

V případě, že k zaúčtování nedojde z důvodu na Vaší straně, zavazujete se nahradit myWorld případnou škodu (viz odst. 6.6. těchto VOP.

 

6.3. Platba prostřednictvím myWorld eVoucheru:

V případě platby prostřednictvím myWorld eVoucheru se jak kupní cena, tak také náklady

na dopravu, servis a / nebo balné stávají splatnými okamžikem odeslání potvrzení o odeslání zboží, tj. platba je splatná okamžikem doručení potvrzení o odeslání zboží. Poskytovatel platebních služeb odečte okamžikem splatnosti kredit z myWorld eVoucheru od kupní ceny včetně nákladů na dopravu, servis a balného. Pokud kupní cena včetně nákladů na dopravu, servis a / nebo balné přesahuje kredit použitého myWorld eVoucheru, zavazujete se zvolit alternativní platební metodu k úhradě doplatku ve výši kupní ceny včetně nákladů na dopravu, servis a / nebo balné po odečtení kreditu z myWorld eVoucheru.

V případě, že k platbě prostřednictvím myWorld eVoucheru nedojde z důvodu na Vaší straně, zavazujete se nahradit myWorld případnou škodu (viz odst. 6.6. těchto VOP).

 

6.4. Nárok na určitou formu platby neexistuje.

 

6.5. Povinnost k náhradě škody s ohledem na způsob platby:

Rozsah povinnosti k náhradě škody se odvíjí od vážnosti Vašeho zavinění. Zavinění je dáno, pokud z důvodu nedbalosti nebo hrubé nedbalosti nebo úmyslně zabráníte provedení platby, přičemž nedbalost, jakož i hrubá nedbalost představují méně závažné zavinění než úmyslné nesplnění platební povinnosti. Výše náhrady škody je / bude z tohoto důvodu v případě nedbalosti, jakož i hrubé nedbalosti nižší než v případě úmyslného porušení povinností.

 

7.    VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA

Vlastnické právo ke zboží přejde z myWorld na Vás teprve úplným zaplacením kupní ceny.

 

8.    DODÁNÍ

8.1. Dodání bude provedeno na dodací adresu uvedenou objednatelem. Na internetových stránkách online tržiště myWorld lze dohledat informace o dostupnosti zboží prodávaném společností myWorld (např. v části věnující se konkrétnímu produktu). myWorld upozorňuje, že veškeré údaje uvedené v rámci online tržiště myWorld týkající se dostupnosti a / nebo dodání zboží představují pouze předpokládané a přibližné údaje. V žádném případě se nejedná o závazné a / nebo garantované termíny dodání. O závazné přísliby myWorld se jedná teprve tehdy, pokud jsou tyto na online tržišti myWorld výslovně označeny jako závazné termíny dodání.

 

8.2. V případě, že dodání objednateli není možné, neboť zboží neprojde vchodovými nebo domovními dveřmi nebo schodištěm objednatele, nebo protože objednatel nebyl k dostižení na jím uvedené adrese dodání, přestože byl objednateli v dodatečném předstihu sdělen okamžik dodání, nese objednatel náklady za neúspěšné dodání.

 

8.3. Poškození při přepravě

Zjevná poškození při přepravě je nezbytné ihned sdělit (reklamovat) přepravci. Zjevná poškození při přepravě je navíc nutno ihned oznámit také myWorld. Vaše zákonná práva z vad tím zůstávají nedotčena. Oznámení je nutno adresovat:

myWorld, s.r.o
Evropská 2591/33e
16000 Praha 6
Česká republika
E-Mail: customerservice.cz@myworld.com

 

8.4. Chybné dodání

V případě, že Vám dojde jiné než Vámi objednané zboží (tj. dojde k chybě v dodání), lze toto chybné dodání reklamovat ve lhůtě 14 dnů ode dne dodání. Zavazujete se takto chybně dodané zboží vrátit ve lhůtě 14 dnů ode dne dodání, a to ve stavu, v jakém jste toto převzali (tj. nepoužitém). Vaše zákonná práva z vadného plnění zůstávají tímto nedotčena. Reklamaci je nutno adresovat:

 

myWorld, s.r.o.
Evropská 2591/33e
16000 Praha 6
Česká republika
E-Mail: customerservice.cz@myworld.com

 

Zboží je nutno zaslat na adresu:

myWorld.com - Returns
Triester Straße 280
8055 Graz
Rakousko9.    CLO

Rozsah, v jakém myWorld nabízí dodání na místa určení nacházející se mimo EU, je patrný z údajů obsažených na webových stránkách online tržiště myWorld v části věnující se konkrétnímu produktu. V případě, že u myWorld objednáte zboží určené k dodání mimo EU, a myWorld takové dodání nabízí, může dodání zboží podléhat dovozním clům a daním, jež se stanou splatnými okamžikem dodání. Veškeré dodatečné poplatky související s proclením jdou k Vaší tíži; myWorld nemá žádný vliv na tyto poplatky. Právní úprava dovozu zboží a cel jednotlivých zemí se mezi sebou výrazně liší. Ohledně bližších informací byste tudíž měli kontaktovat Váš celní úřad. Dále vezměte prosím na vědomí, že v případě objednávek u myWorld budete považován za importéra a jako takový bude Vaší povinností dodržet veškeré národní zákony a veškerá národní ustanovení o dodání zboží. Ochrana Vašich dat je pro myWorld důležitá a myWorld si Vás tudíž dovoluje informovat o tom, že přeshraniční dodávky mohou podléhat kontrole zboží, jejíž součástí může být také rozbalení zboží.

 

10. ODPOVĚDNOST MYWORLD

10.1. myWorld odpovídá neomezeně za újmu na životě, na těle nebo na zdraví, jež byla způsobena úmyslným porušením povinností myWorld nebo porušením povinností myWorld z hrubé nedbalosti. V případě vadného plnění ze strany myWorld máte právo uplatnit Vaše zákonná práva z odpovědnosti za škodu.

 

10.2. myWorld odpovídá neomezeně také za ostatní újmu, způsobenou úmyslným porušením povinností myWorld. O úmyslné porušení povinností se jedná tehdy, pokud myWorld nebo zástupce myWorld úmyslně, tj. vědomě a cíleně, nesplní svoji povinnost.

 

10.3. Za ostatní škody, způsobené porušením povinností myWorld z hrubé nedbalosti, odpovídá myWorld pouze omezeně, a to co do rozsahu obvyklé a předvídatelné škody. O hrubé porušení povinností se jedná, pokud myWorld nebo zástupce myWorld nesplní svoji povinnost ze zřejmé nedbalosti, tzn. jednání se výrazně odchyluje od poskytované péče.

 

10.4. Za škody způsobené porušením takových povinností z nedbalosti, které jsou kardinální pro řádné a bezproblémové splnění smluvních závazků, a na jejichž splnění kupující odpovídajícím způsobem spoléhá a spoléhat může, odpovídá myWorld pouze omezeně, a to co do rozsahu obvyklé a předvídatelné škody.

10.5. V rozsahu, v jakém je odpovědnost myWorld omezena nebo vyloučena, platí tato omezení nebo vyloučení rovněž pro osobní odpovědnost zaměstnanců, zákonných zástupců a spolupracujících subjektů myWorld.

 

10.6. Případné jiné nároky z titulu odpovědnosti za škodu se s výjimkou ustanovení odst. 9.7. těchto VOP vylučují. Uvedené platí zejména pro odpovědnost za nezaviněné skryté vady.

 

10.7. Omezení odpovědnosti a vyloučení odpovědnosti dle odst. 9.1. až 9.6. těchto VOP nevylučují odpovědnost myWorld určenou kogentními zákonnými ustanoveními.

 

10.8. Uživatelé mají možnost třídit vybrané produkty dle různých kritérií (např. dle ceny). myWorld nicméně neodpovídá za případnou škodu způsobenou chybou při třídění nabízeného zboží.

 

11. APLIKOVATELNÉ PRÁVO

Platí právní řád České republiky s vyloučením úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží a kolizních ustanovení. Případné spory budou rozhodovány výlučně Obvodním soudem pro Prahu 6, pokud věcně příslušným bude v první instanci okresní soud, nebo Městským soudem v Praze, pokud věcně příslušným bude v první instanci krajský soud. V případě smluv se spotřebiteli je spotřebitel oprávněn zvolit si mezi soudem místně příslušným dle bydliště spotřebitele, jeho obvyklého pobytu, nebo místa zaměstnání spotřebitele a místa sídla myWorld. Přestože se předmětný obchodní vztah řídí českým právem, můžete se dovolat také kogentních ustanovení o ochraně spotřebitele země Vašeho obvyklého pobytu, v případě, že se jedná o členský stát Evropské unie. V takovém případě můžete uplatňovat nároky související s těmito VOP vyplývající z ustanovení o ochraně spotřebitele, dle Vaší volby jak v České republice, tak také v členském státě EU, ve kterém žijete.

 

Stížnosti / Online-řešení sporů / Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Evropská Komise poskytuje na své internetové adrese ec.europa.eu/odr/ platformu pro online – řešení sporů. Kontaktním místem pro Českou republiku je Evropské spotřebitelské centrum se sídlem Praha 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, s internetovou adresou: evropskyspotrebitel.cz. myWorld má zájem urovnat případné spory ze smlouvy dohodou stran. myWorld se mimo jiné nezavazuje účastnit se případných formalizovaných mimosoudních jednání a účast na takových jednáních ani nenabízí.

 

12. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

V ostatním rozsahu odkazujeme na naše Prohlášení o ochraně osobních údajů, jakož i naše upozornění na Cookies a webové reklamy na cz.myworld.com.

 

myWorld poukazuje také na následující:

 

a. Náklady na prostředky komunikace na dálku si hradí kupující sám a tyto se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora kupujícího, myWorld si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy).

b. Pokud nebylo ujednáno jinak, je kupní cena (popř. záloha nebo obdobné platby v případě specifických služeb, pokud tyto byly nabídnuty a poptány) splatná před převzetím zboží.

c. Grafické znázornění zboží na online tržišti myWorld je pouze informativního a ilustrativního charakteru a nemusí odpovídat skutečné podobě zboží.

d. Spotřebitelé se mohou v případě stížností obracet také na customerservice.cz@myworld.com, případně na příslušný orgán dozoru.

 

Cookies používáme na naší webové stránce proto, abychom Vaši návštěvu učinili efektivnější a aby pro Vás byla uživatelsky přátelštější. Z tohoto důvodu klikněte, prosím, na "Akceptovat cookies"! Bližší informace naleznete v našem Prohlášení o ochraně osobních údajů.
Jako Cashback člen obdržíte při tomto nákupu peníze zpět a můžete sbírat hodnotné Shopping Points. Ještě nejste členem?
Dozvědět se více
Benefit Voucher
Tato nabídka je určena exkluzivně pro zákazníky, kteří mají zůstatek Benefit Voucheru. Benefit Voucher mohou získat pouze Lyconet Marketeři na www.lyconet.com.
Jako Cashback člen obdržíte při tomto nákupu peníze zpět a můžete sbírat hodnotné Shopping Points. Ještě nejste členem?
Dozvědět se více